స్వయం కృతం .
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. 

నా చుట్టూ నే గీసుకున్న గిరి లొ 
నేనో ఒంటరిని. 
గిరిని బరిగా మార్చాలని 
చూసే నా శత్రు మూకలు 
దరిచేరకుండా నా జాగ్రత్గ్త్డ లు నావి .
ఆ యత్నంలో నేనుంటే 
నా అనేవారంతా నా
దరిజేరడం మానేశారు 

క్రొత్తవారూ దరిజేరరు. 
ఇప్పుడు నేనో ఒంటరిని.