అక్షర శిల్పి. 
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. 
 
అక్కడ ఎన్నో 
మూస లు 
వైవిధ్య మై  
అతడు మూసలు 
తయారు చేయడు
వాటిని
వినియోగిస్తాడు 

కావాలనుకున్న 
మూసలో 
వలసిన  పదార్ధం  

వేసి
కూర్చి  విడ దీసి   
ఆ మూసనుంచి  వెలికి వచ్చే 
బొమ్మలు అన్నీ ఒకే తీరు
ముక్కు  కళ్ళు చెవులు తల 
ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా 
ఒక్కో మూసనుంచి 
ఒక్కో ఆకృతి 
కవితో! కధో ! నవలో! 
అతడు అక్షర శిల్పి 
భావకుడు 
అక్షరం    
పదమై  
వాక్యమై 
భావనలే 
వర్ణ రంజితమై 
పొందిన సొబగులు 
కూర్చిన  తీరులు …
నిపుణత లై .
వెరసి 
కవి చాతుర్యమై 
 
 …………………..