“విస్మయం ”
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
(వంద చతుష్పాదులు)
………………………
1.తల్లి రాకతో
నోరు తెరచుట
గూటి పిట్టకు
తెలిపిరెవ్వరు !

2.మాత్రు స్థనమున
పాలు గుడుచుట
పురిటి గుడ్డుకు
మప్పిరెవ్వరొ !

3.డొల్ల తొలచుకు
వెలికి వచ్చుట
పక్షిపిల్లకు
నేర్పిరేవ్వరొ !

4.తల్లి పొదుగును
వెదకి పట్టుట
లేగదూడకు
నేర్పెనెవ్వరు !

5.సంకేతమంది
తల్లి జేరగ
కోడి సంతు.
ఎరుగునెటులో!

6.పుట్టినంతనే
యీదవలేనని
చేపపిల్లకు
తెలిపిరెవరో !

7.రెక్కలున్నవి
ఎగురవచ్చని
పక్షిపిల్లకు
ఎరుకయెటులో!

8.సంతు కొరకు
గూడు నేయగ
పక్షి జాతికి
తెలుయు నెటులో!

9.షట్భుజులతో
గూడుకట్టగ
తెనేటీగకు
గురువు ఎవరో !

10.భద్రమైన
గూడు నేయగ
గిజిగానికొచ్చేను
యోచనెటులో !

11.కలప గుజ్జుతో
మట్టి ముద్దతో
గూడునెరపగ
చెదకెవరు నేర్పిరో !

12.పుట్టుతూనే
పిల్ల వానరం
గెంతులాడగ
నేర్చెనెటులో!

13.తల్లిగొంతును
గుర్తుపట్టుట
చిట్టి మనసుకు
మప్పిరెవరు !

14.పల్లమందునే
పరుగుబెట్టగ
సెలయేటి నీటికి
తెలియునెటులో !

15.చెట్టుకొమ్మకు
వున్నపండు
నేలపైననే
రాలునేలనో !

16.ఆకసాన
వాన మబ్బులు
కాలమందే
కురియవేలనో !

17.పచ్చనడవులే
ప్రసవ స్థలమని
మేఘ గర్భిణి
తలచెనెటులో !

18.మేఘ గర్జన
వర్ష జననం
ధాత్రిమాత
ఎరుగునెటుల !

19.వాన జల్లుకు
పులకరించగ
పుడమితల్లికి
ఎవరు నేర్పిరో !

20.నేలతడవగ
పచ్చకోకను
పృథ్వి కన్నెకు
కట్టిరెవ్వరో !

21.వాసంతిక
చెంతజేరగ
కోయిలమ్మకు
తెలియునెటులో !.

22.కుహూకుహూ
గాత్రవిభావరి
కోయిలమ్మకు
సాధ్యమెటులో!

23.గాత్రమందున
తేనే ఊటలు
వాసంతిక
పొందేనేటులో!

24.సీతఫలమున
అమృతత్వం
అణువు అణువున
నింపిరెవరో !

25.మామిడన్నది
రాజఫలమట
భవ్యరుచులను
కూర్చిరెవ్వరో !

26.ఆకలార్పగ
అరటి పండున
శక్తి నిండుగా
చేర్చెనేవరో!

27.నారికేళం
గర్భమందున
భవ్య తీర్ధం
నింపిరేవ్వరొ !

28.తల్లిఒడలున
ముళ్ళువున్నను
పనసతొనలకు
సొగసులెటులో !

29.రామములగకు
రంగులద్దిన
వర్ణకారుడు
ఆతడేవ్వడో!

30.కెంపులెన్నో
కూర్చి పేర్చిన
దానిమ్మపండుకు
సూత్ర మెద్దియొ !

31.పంపరపనస
ముత్యపు చిప్ప
పేర్పు అద్భుతం
నెరపె నెవ్వరో !

32.కుంటినడకన
ఎంతకాలం
ఈ విస్మయాలు
శతకమౌనో !

33.విశ్వమంతా
విస్మయాలే
వాయుగోళాల్
విసిరిరెవ్వరో !

34.స్తిమితమన్నది
లేని తీరున
విశ్వమందున
జేసిరెవరో !

35.అలసటెరుగవు
తిరుగులాటలో
ఖగోళ గోళాల్
ధ్యేయమేమో !

36.తన్నులాటకు
దిగని రీతులు
ఖగోళ స్ఫూర్తికి
దాతలేవరో !

37.సూర్యకుటుంబం
దరి జేరవచ్చిన
విశ్వమందున
ఏమిజరుగునో !

38.రేయిబవలును
యివ్వవలెనని
సూర్యచంద్రులు
తలచనేలనో!

39ఎండవానలు
యిచ్చు దశలో
చలిని కూర్చుట
ఆంతర్యమేమిటో!

40. ధాత్రి చలనం
కాలగమనం
వెట్టిచాకిరి
భూమికేలనో !

41.ఒక్క నిముషం
విశ్రాంతికోరితే
పుడమి ..జీవుల
గతులు యేమౌ!

42.స్వార్ధ రహితం
నిబద్ద భరితం
సహనదాత్రికి
గురువులెవరో!

43.విశ్వమంతా
త్యాగధనమే
మానవాళిలో
స్వార్ధమేలనో !

44.విశ్వమంతా
సమయపాలనే
మనిషిలో
నిస్తేజమేలనో !

45.చెత్త నీది
భరియించడమ్మది
ప్రక్కింటి వారిక !
ఎంత ఘోరం ?

46.చెత్తబండికి
రూకలివ్వరు
వైద్యానికి వేలవేలు
ఎంత చిత్రం!

47.కూరలమ్మితొ
గీచి బేరమ!
పెద్దకోట్లలో
ధరలడగరేలనో !

48.భవ్యదాతువు
కరివేపరెమ్మలు
కొలెస్ట్రాలుకు
వాడరేలనో !

49.అరటిత్వక్ న
విలువలెన్నో
విసిరివేతురు
ఎందువలనో !

50.కూర లొండి
సారమంతా
పారబోయుట
ఎంత మూర్ఖమొ!

51.అర్ధ శతకం!
అద్భుతం
తప్పట్లు లేవిట
విస్మయం .

52.మిక్కుటముగా
నీరుత్రాగుట
స్వాస్త్యమంత్రం
ఎరుగరేలనో !

53.తోడువచ్చు
ఆడుదాయికి
వరకట్నపు
వేదింపులదేలనొ !

54తేనెతుట్టె
నిర్మాణం
తేటికెవ్వరు
మప్పిరో !

55.వర్తమానం
గతంజేయ
కాలమన్నది
నేర్చే నేడనో !.

56.జీవితాంతం
కలిసిబ్రతకక
ఆధిపత్యపు
ఆంక్షలేలనో !

57.ఇంటకూర్చోని
విశ్వయానం
ధరిత్రిపై నీ
భోగమేమియో !

58.ధరలు గగనం
నాసి సరుకులు
పాలనిచ్చట
గ్రుడ్డిదేమో !

59. యాచకుండని
హీనపరచకు
సాయపడక
ఏహ్యమేలనో !

60.పోటేళ్ళవి
పట్టువీడవు
బస్సుసమ్మెలు
ప్రజకు వ్యధలా ?

61.వృక్షమందున
వెలుగు నీడలు
అందచందాల్
అద్దిరెవ్వరో !

62.అత్యాచారాల్
నేతలాపరు
స్త్రీ ఆహార్యమన్న
పిచ్చికూతల !

63.తీర్పులు
రాజకీయం
పెరటిలో
కరివేప చివురా !

64.అంతరాలు
త్రెంచేందుకు
డేబ్బదేండ్లు
చాలదేలనో!

65.రాసులున్నా
దోసిటిముడు
చారెడేనట
విచిత్రమే !

66.ధనం వున్నా
రోగమొస్తే
దాహమిచ్చే
నాదుడేడీ !

67.వసంతానికి
వర్ణమద్దగా
ప్రక్రుతమ్మకు
నేర్పిరేవ్వరో !

68.పుష్పమందున
మధువు వుందని
తుమ్మేదయ్యకు
తెలిపిరేవ్వరో!

69.కాయ పండుగ
మారుతరుణం
ఉడతపిల్లలు
ఎరుగునెటులో !

70.ఉడత కొట్టిన
చిలక ముట్టదు
తారతమ్యం
చెప్పిరెవరో !

71.డేగరాకతో
తల్లిసంజ్ఞను
కోడిపిల్లలు
ఎరుగునెటులో!

72.గూటిచెంతకు
పాము రాక
తల్లిపక్షి
పసిగట్టునెటులో !

73.తెల్లవారగ
వచ్చేనన్నది
కోడి పుంజుకు
తెలియునెటులో !

74.దూరమేగే
పక్షిమూకకు
తమ గూటిమార్గం
తెలుయు నెటులో !

75.ఎక్కడెక్కడో
తీపి ఉందని
చీమ దండుకు
చెప్పిరెవరో !

76.గూడునల్లగ
ఈనెలెనకను
గిజిగాడు
ఎన్నడు నేర్చెనో .!

77.కుహూ అంటే
కోయిలమ్మలు
రేచ్చిపోవుట
నేర్చేనెటులో !

78.తిండి దొరికితే
పిలిచి పంచుట
కాకికబ్బుట
చిత్రమే !

79.తోటివానికి
పంచనెంచక
తరిమికొట్టును
శునకమదేమొ !

80.ప్రమాదమందున
బుసలుకొట్టుట
త్రాచుపిల్లకు
నేర్పెనేవరో !

81.తల్లి రెక్కలు
రక్షయన్నది
పక్షి పిల్లలు
ఎరుగునేటులో!

82.లేగ రక్షకు
కొమ్ములిసరుట
గేదె తల్లికి
శిక్షణేచటో!

83.గ్రుడ్డు పిగిలిచి
వెలికి వచ్చుట
సర్ప తనయ
తలచెనెటులో !

84.స్థనం వెతికి
పాలు కుడుచుట
పుట్టుగుడ్డుకు
మప్పిరెవ్వరో !

85రెక్కవిప్పి
ఎగురవలేనని
పక్షి జాతికి
చెప్పిరెవ్వరు !

86.వెలుగు వెంటే
తానుండవలెనని
నీడ లేమకు
మప్పిరెవ్వరు

87.ఆకలైతే
ఏడ్వవలేనని
చంటిబిడ్డకు
తెలిపెనెవ్వరు!

88.యంత్రమందున
చక్ర వినిమయ
సౌఖ్యమెంచిన
వారలేవ్వరో !

89దృశ్యశ్రవణము
సుదూరమందున
సాధ్యపరుచుట
ఎంత ఘనమో !

90.దాత్రితలమున
మూలమూలలు
కాంచగలుగుట
ఎంత భవ్యత !

91.పెరటిగోడకటునిటు
పోసుకోళ్లవిఎన్నియో
విశ్వమంతా
పెరటిగోడిట చిత్రమే !

92.ఫెసుబుక్కున
మిత్రులెందరో
అవసరమ్మున
నిలుచునేవరో!

93.పేదవాడికి
కలలు ఎన్నో
కలలలోకం
త్రుప్తిఎంతో !

94.నిజమెప్పుడు
నిష్టూరమే
అసత్యాలకు
అండయేలనో!
95.
మనిషి
బ్రతుకుకు
గుండెకదలిక
వెట్టిచాకిరదేలనో !

96.కాయమయ్యది
కర్మా గారం
స్వయం చలితం
నిర్మాతలెవ్వరో !

97.ప్రాణమన్నది
ఎక్కడుండునో
కానరాదది
ఎట్టులుండునో!

98.ఊపిరందితే
జవం జీవం
మనిషికంతటి
అహం ఎందుకో!

99.చెట్లు పెంచితే
మనిషి బ్రతుకు
చెట్లు నరుకుతూ
మనిషదేలనో !

100.విశ్వమంతా
విస్మయమ్మే
సందియాలను
తీర్తురెవ్వరో !
…………………………

ప్రకటనలు