……………………………………
తెనెబొట్లు నానానోలు 62,
దేనికది
ప్రత్యేకం
ఆపాదమస్తకం
శాస్త్రసమ్మిళితం .
…………………………………
తెనెబొట్లు నానానోలు.
శరీరం
యంత్రం
శాస్త్రాలు
నిభిడీక్రుతం
……………………………………
*******************************60
తెనెబొట్లు నానానోలు.
మనసు
సుందరం
కాలం
కమనీయం .
………………………………………..
తెనెబొట్లు నా నానోలు.
అప్పులు
చెప్పులు
చెంపలు
వాపులు .
………………………………………..
తెనెబొట్లు నానానోలు.
కాయం
చలనం
పాదం
సంరక్షించు.
……………………………………….
తెనెబొట్లు నానానోలు.
నడక
వ్యాయామం
ఆరోగ్యం
అనునిత్యం
…………………………………………..
తెనెబొట్లు నానానోలు.
ఊపిరితిత్తులు
వ్యాయామం
ఉబ్బసం
ఉపశమనం.
……………………………………………
తెనెబొట్లు నానానోలు.
కీల్నొప్పులు
ఎండ్మిర్చి
పరమౌషధి
తడికట్టు .
……………………………………….
తెనెబొట్లు నానానోలు.
తుమ్ములు !
జలుబు
ఆవిరి
ఉపశమనం.
…………………………….
నా నానోలు -52, Dec 2014.
ఎక్కిళ్ళాపు
చక్కర
అంగిట
చిటికేడు.
…………………………….
నా నానోలు -51, Dec 2014.
నిత్యసేవనం
తులశి
గుండె
పరవశం .
……………………………
నా నానోలు -50, Dec 2014.
అల్లం
ఆత్మబంధు
అజీర్తి
ఆమడ.
…………………………..
నా నానోలు -49, Dec 2014.
వినియోగం
కరేపాకు
కోలెష్ట్రాల్
దూరముంచు.
……………………………
నా నానోలు -48, Dec 2014.
కరేపాకు
కొత్మీర
త్రుణీకారం
అనారోగ్యం .
……………………………
నా నానోలు -47, Dec 2014.
జాంపండు
బెరడాకులు
వైద్యం
ముడిసరుకు .
…………………………….
నా నానోలు -46, Dec 2014.
దానిమ్మ
పలితమెంతో
వాడనునిత్యం
ఆరోగ్యం .
……………………………..
నా నానోలు -45, Dec 2014.
బొప్పాయి
చులకనొద్దు
విలువలెన్నో
జీర్ణకారి .
………………………………
నా నానోలు -44, Dec 2014.
వుసిరిగాయ
సంజీవని
వైద్యం
నమ్మింది.
……………………………….
నా నానోలు -43, Dec 2014
చింతొద్దు
ఆమ్చూర్
ఆయుర్వేదం
ప్రత్యామ్న్యాయం.
………………………………
నా నానోలు -42, Dec 2014
గోర్జుట్టు
చింత
బెరడు
వైద్యం .
……………………………..
DECEMBER 3
………………………………
నా నానోలు -41,
Dec 2014
నిర్మాణం
అభివృద్ధి
హింసాత్మకం
ధాత్రీవేదనలు.
………………………………
దేనికది
ప్రత్యేకం
ఆపాదమస్తకం
శాస్త్రసమ్మిళితం .
………………………………
నా నానోలు -61, Dec 2014.
శరీరం
యంత్రం
శాస్త్రాలు
నిభిడీక్రుతం.
…………………………….
నా నానోలు -59, Dec 2014.
మనసు
సుందరం
కాలం
కమనీయం .
…………………………….
నా నానోలు -58, Dec 2014.
అప్పులు
చెప్పులు
చెంపలు
వాపులు .
…………………………….
నా నానోలు -57, Dec 2014.
కాయం
చలనం
పాదం
సంరక్షించు.
……………………………..
నా నానోలు -56, Dec 2014.
నడక
వ్యాయామం
ఆరోగ్యం
అనునిత్యం.
……………………………
నా నానోలు -55, Dec 2014.
ఊపిరితిత్తులు
వ్యాయామం
ఉబ్బసం
ఉపశమనం.
……………………………
నా నానోలు -54, Dec 2014.
…………………
…………………..
***************70
ఊపిరితిత్తులు
వ్యాయామం
ఉబ్బసం
ఉపశమనం.
…………………
తుమ్ములు !
నీటావిరి
జలుబు
ఉపశమనం.
…………………..
ఎక్కిళ్ళాపు
చక్కర
అంగిట
చిటికేడు
………………….
నిత్యసేవనం
తులశి
గుండె
పరవశం
…………………..
అల్లం
ఆత్మబంధు
అజీర్తి
ఆమడ.
………………….
జాంపండు
బెరడాకులు
వైద్యం
ముడిసరుకు .
………………….
దానిమ్మ
పలితమెంతో
వాడారోగ్యం
నిత్యం.
…………………..
బొప్పాయి
చులకనొద్దు
విలువలెన్నో
జీర్ణకారి .
………………..
గోర్జుట్టు
చింత
బెరడు
వైద్యం .
………………..
నిర్మాణం
అభివృద్ధి
హింసాత్మకం
ధాత్రీవేదనలు
………………….
***************60
దేనికది
ప్రత్యేకం
ఆపాదమస్తకం
శాస్త్రసమ్మిళితం .
……………………
శరీరం
యంత్రం
శాస్త్రాలు
నిభిడీక్రుతం
………………….
మనసు
సుందరం
కాలం
కమనీయం .
………………..
అప్పులు
చెప్పులు
చెంపలు
వాపులు .
…………………
కాయం
చలనం
పాదం
సంరక్షించు.
…………………..
నడక
వ్యాయామం
ఆరోగ్యం
అనునిత్యం
…………………..
ఊపిరితిత్తులు
వ్యాయామం
ఉబ్బసం
ఉపశమనం.
………………..
కీల్నొప్పి
ఎండ్మిర్చి
పరమౌషధి
తడికట్టు .
…………………
తుమ్ములు !
జలుబు
నీటావిరి
ఉపశమనం.
………………..
ఎక్కిళ్ళాపు
చక్కర
అంగిట
చిటికేడు
…………………..
***************50
నిత్యసేవనం
తులశి
గుండె
పరవశం .
,,,,,,,,,,,,,,,
అల్లం
ఆత్మబంధు
అజీర్తి
ఆమడ.
……………….
వినియోగం
కరేపాకు
కోలెష్ట్రాల్
దూరముంచు.
……………….
కరేపాకు
కొత్మీర
త్రుణీకారం
అనారోగ్యం .
………………
జాంపండు
బెరడాకులు
వైద్యం
ముడిసరుకు .
………………
దానిమ్మ
పలితమెంతో
వాడనునిత్యం
ఆరోగ్యం .
………………..
బొప్పాయి
చులకనొద్దు
విలువలెన్నో
జీర్ణకారి .
………………..
వుసిరిగాయ
సంజీవని
వైద్యం
నమ్మింది.
…………………
చింతొద్దు
ఆమ్చూర్
ఆయుర్వేదం
ప్రత్యామ్న్యాయం
………………….
నిర్మాణం
అభివృద్ధి
హింసాత్మకం
ధాత్రీవేదనలు
……………………….
*******************40
నిర్మాణాలు
ధాత్రికఘాతం
ఆణువణువు
భూమాత .
…………………
ప్లాటోక్కటి
ఫ్లాట్లు
నలభై
జలదోపిడీ .
…………………..
అపార్ట్మెంట్లు
గూళ్ళు
ఇరకాటం
నివాసం .
………………….
భయాలు
నీడలు
పడగిప్పింది
పిరికితనం .
…………………..
హనుమాన్జీ
మెచ్చారు
నానోలు
కాలరెగిరింది
…………………..
ఖడ్ఘాఘాతాలు
త్రవ్వకాలు
బోర్బావులు
భూహింస .
……………………………….
2nd DECEMBER 2014
………………………………..
భూగర్భం
గడబిడ
సునామీ
సర్వనాశని
……………………
భూమి
పోరమార్చింది
జీవులు
ఉప్పెనంటారు .
…………………….
భూకంపం
భూమి
ఒళ్ళు
విరుచుకుంది.
…………………….
ధరిత్రి
జీవి
వ్యక్తీకరణ
వల్కనో .
………………………
*******************30,
చలితం
జీవం
ధరిత్రి
సంచలిని
………………………………………….
నాన్వెజ్
వెజ్
సమర్ధనలు
అనుకూలతలు
…………………………………………….
పండ్లారగింపు
జీవహింస
వృక్షం
ప్రాణి .
…………………………………………
కబాబ్
హడ్డి
అనుబంధం
బలీయం
……………………………………………
,
కాలం
ప్రవాహం
జీవితాలు
తుంపరలు
…………………………………………….
దారిద్ర్యం
సుభిక్షం
ప్రభుత్వాలు
పడికట్టు
………………………………………………
అంతరాగాలు
విదితం
యజమాని
తెరిచాడు.
………………………………………………
నిశ్చింత
చింత
వెలుగు
నీడలు .
…………………………………………
కష్టాలు
వునికి
సుఖం
ఆనందదాయకం.
…………………………………………
కష్టాలు
అస్తిపంజరం
జీవితం
రూపం.
……………………………………….
**********************************20
మంచి
చెడు
వైవిధ్యం
ద్ర్హక్కోణం
……………………………………..
కువిమర్స
సద్విమర్శ
విమర్శ
స్వాగతించు.
………………………………………
ధృక్కోణాలు
విశ్లేషణలు
వాస్తవాలు
తేటతెల్లం
………………………………………
వెన్నెల
ఎండ
చంద్రుడు
అద్దం.
………………………………………
వేదన
రోదన
మనసు
బలహీనం.
………………………………….
నిత్యజీవితం
దుస్తులు
సాంప్రదాయం
స్పీడ్బ్రేకర్స్
…………………………………..
పంచ
లాల్చీ
పైపంచ
సొబగు.
…………………………………
రక్షణ
భక్షణ
అయోమయం
సంరక్షణ.
…………………………………
దొంగ
సేఫ్
పొలీస్
లాకప్.
…………………………….
పురోగతి
అత్యాశ
వినాశం
………………………………..
****************************10
తృప్తి
కళ్ళెం.
ఆశకారాటం
జరెక్కువ
…………………………………
ఆశలనంతం
తృప్తి
బ్లాక్మార్కెట్
వస్తువు.
………………………………….
తీర్చుతూపో
వాంఛలు
ఒకదానెంటోకటి
పాపప్
………………………………….
జఠరాజ్ఞి
చల్లార్చు
వికృతాలు
వేడెక్కు
………………………………..
జానెడు
పొట్ట
జిత్తులు
గమ్మత్తు
…………………………………
కుక్షి
కూర్చోనీదు
మనిషి
కీల్బొమ్మ
…………………………………
కుక్షి
పెత్తందారు
మనసు
పాలేరు .
………………………………..
బోటు
షికారు
జ్ఞాపకాలు
ఊయలలు.
…………………………………
ఊర్ధ్వగతి
కొబ్బర్చెట్టు
ప్రతిబింబం
అధోగతి
……………………………………
నేతిబీర
నెయ్యి
వెదక్కు
పేరంతే.
……………………………………
*******************************01
ప్రకటనలు