జోలెలు నింపుకున్న 
ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పో 
ఎన్నుకున్న పాపానికి 
ప్రజలు కట్టు తప్పో 
దోచుకున్న దెవరైనా 
ణ భాధ్యులు ప్రజలే.