తుగ్లకు…
జుట్టు పైన 
నాడెన్న డో 
పన్నేస్తే  
వైనవైనాలుగా 
 తిట్టుకున్న
రోజులు 
మరిపిస్తున్న 
 ప్రస్తుతం కాలం 
 ప్రజల  రాజ్యం
 పన్నుల రాజ్యం