వాటికి అ దో పిచ్చి
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 

అవును 
వాటికి అదో పిచ్చి 
నువ్వంటే

సూరునికీ 
చంద్రునికీ 
భూమాతకు 
మువ్వురికీ 

పిచ్చి కాక మరియేమిటి ?
ఎండనక వాననక 
ఎండవానలిస్తుంటే
అది పిచ్చి కాక మరి ఏమిటి 
పిచ్చే …
నిరంతరం 
నీ కోసం శ్ర మియిస్తూ 
నిష్కలంక రీతుల 
నిద్రాహారాలు మాని …
నిద్ర ను ఆహారాన్నిస్తూ 
శక్తినిచ్చి యుక్తినిచ్చు 
ఎండ 
విశ్రాంతినిచ్చి 
శక్తి పెంచు రాత్రి 
రాత్రనక పగలనక 
రాత్రి పగలు కల్పిస్తూ 
దివారాత్రులనీయ 
సౌకర్యాలంటూ 
ఓజోను విధ్వంసం 
నీలిలోహిత కిరణ
ప్రచండ విలయం 
ప్రాణ వాయువందించే 
పచ్చని వృక్ష ధ్వంసం 
యింతటి దారుణాలు 
కాళిదాస విన్యాసం 
అవును ఇంకా 
వాటికి అ దో పిచ్చి 
మనిషంటే