వైఫల్యాలంటూ ఏవీ వుండవు ….సాధనా యత్నంలో వేదనలు తక్క.