సాధనమ్మున  పనులు

సమకూరుతాయంచు

వేమనె ప్పుడోనుడివె

విశ్వమందు

ప్రతిభ, సాధనలు

దండిగా ఉండియు…

ప్రతిభకే పట్టంబు

కట్టగా వలెనన్న

ఎస్సెమ్మె స్సులన్న

ఆ ‘ఫ్యాక్ట’ రేలనో ?

అర్ధమై చావదె!

(నా వంటి)

మంద  మతికి  ….