కోలాటం .
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

అక్షరాలను
నిద్రలేపి

పదాలుగా
జతకూడి

వితర్కాన్ని
మైనస్ చేసి,

తర్కంతో
భావాలను
హెచ్చించి ,

సందేహాలతో
భాగించి

లవహారాలు
కర్మకు వదిలేసి

శేషమే చివరకు
అపురూపం

కూడికల తీసివేతల
జీవితం

భాగాహారం
హెచ్చవేతలలో
వ్యక్తీకరించడం

అర్ధమేటిక్
బ్రతుకులలో
సాహిత్యం
అనుసందానం

అది
జీవన
కోలాటం .