కవితఅండ పిండ బ్రహ్మాండ లో
అసంఖ్యాక నక్షత్ర కూటములు
నిరంతర భ్రమణంలో
నిత్య పరి భ్రమణం
ఆ పరిభ్రమణ వేగంలో
ఒకటికొకటి ధీకొంటే
వుత్పాతం మహోత్పాతం
తదుత్పాత నివారణ కై
అయస్కాంత క్షేత్రావిష్కారం
ఆయా పరిధుల నియామకం
నియమిత పరిధుల్లో పయనం.

ఏ తార మరో తార పయనానికి అడ్డు రాదు
అది నియమం ఆ నియమ
నిభందనల సంకలనం
రూపొందిన విధి విధానం
ఆ విధి విధాన అతిక్రమణ
జరగలేదు జగతినందు.

వర్తమాన ప్రపంచాన మానవ
మేధకు తట్టినా
సందేహాలేన్నెన్నో
సమాదానాలెక్కడ
ఎవ్వరిదీ నిర్మాణం
ఎవరాతాడు విశ్వ
జగతి రూప కర్త
ఎవరాతాడు విశ్వ
విధి విధాన నిర్ణేత
అతడే అతడే అతడే
అండ పిండ
బ్రహ్మాండ నాయకుడ?
యెమన్దురు ఆతనినేమందురు
అత్యద్భుత క్రమ శిక్షణ
విశ్వ భావ పరి రక్షణ
పృధ్వీ తల సంరక్షణ
నిర్వచించి నిర్వహించు
శక్తి భరిత యుక్తి పరుడు
ఎవడాతాడు ఎచతనుండు…
అది మన బుర్రకు అందని ఆలోచనలేందుకు
ఇకిన్చుక తరచి చూడ
విశ్వంలో భూమి పాలు
పరమానువుకన్న చిన్న
యిక మనిషి వునికి …ఎంతని..
అర్ధం చేసుకో అనర్ధం మాపుకో.

క్రోదోద్భవ అహంకార
విసృన్ఖల వికృత చేష్ట లు మానుకో
లేకుంటే మారణ హోమం
మానవ జాతికి మరణ శాసనం.

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. తేది:౧౦-౦౨-౨౦౦౯


వాస్తు శిల్పులు ,గణిత కారులు
వుద్దండ పండి తులు
అంచనాలు తలక్రిందులు..
ఆ చిరు కీటకం సృష్టించిన
అద్భుత మహాద్భుత నిర్మాణ
కౌశలం ఎప్పుడైనా వూహించారా
ఈ భువి పై ఎచటనైన వీక్షించారా
తేనే పట్టు ఎటులుండునో గమనించారా
తెనంటే పడి పడి చస్తాం
తేనే టీగలకు భయపడి చస్తాం
క్షణ కాలం ఒక క్షణ కాలం
తేనే పట్టు పరికిస్తే
నిర్మాణపునైపుణ్యం
అత్యద్భుత ఆవిష్కారం!!
షడ్భుజి ఆకారపు వేల వేల గదులు
గదులన్నీ కలుపుకొంటూ తేనే తుట్టె మిగులు
గుడ్లకోరకు తెనేకోరకు వేరు వేరు గదులు
తూఫాను గాలి ఎండ వేడి
దేనినైనా తట్టుకొనే
పటిష్ట మైన తీరు లో
ఆకస హర్మ్యాల పైన
వ్రుక్షాగ్రాలపైన ,చెట్టు తొర్రలో,

పుట్టల్లో లోలోతుల
ఆ మానవ జాతికి, జంతు జాలమునకు
భయపడుతూ భంగ పడుతు
ఆ అనల్ప జీవి …
ఏళ్ళు పూళ్ళుకష్టించి గూళ్ళు కట్టి
తేనే ఈగలన్నీ పోయి పుష్పాలను
అర్ధిస్తూ వేడుకొంటూ
తేనే తెచ్చి కూడబెట్టి
దాచుకున్న
తమ శ్రమ ఫలితం
తమ నోటికి అందనీక

దొంగ సచ్చినోల్లోచ్చి
నెలల పాటు నిర్మించిన
నెలవును చిద్రం చేస్తే
దాచుకొన్న దాన్ని కాస్త
దోచుకు పోతుంటే
కోపం కక్ష క్రౌర్యం క్రోధం …
వెంటపడి వేటాడి
పట్టి పట్టి కుట్టి కుట్టి
వెతల పాలు చేసినా
బలవంతునిదే
రాజ్య మంటూ
దౌర్జన్యంగా వారు

రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు
తేది :౦౫-౦౨-2009


ద్వేషంగా చూడకు వాటిని
చీదరపడి పడి క్రోధంగా
హీనంగా చూడకు వాటిని
వేగిరపడి క్రూరంగా
విజ్ఞతతో యోచించి చూడు
వివేచనతో పరికించి చూడు
కార్యాన్కిత కార్యాన్విత
జీవ సహ జీవన గమనం.
వాస్తు శిల్పి, కళా తపస్వి,
దీక్షా దక్షా పూరిత
ధన్యజీవి నిస్వార్థ జీవి
సంఘ జీవి కర్మ జీవి
కోట్ల కొలది ఆ జీవులు
స్వజీవజాల సంరక్షనార్థమై
స్వయం సృజిత నిర్మాణం
ఎన్నెన్నో యోజనాలు
రాత్రనక పగలనక
ఆకలి దప్పులు మరచి
తిరిగి తిరిగి అలసి సొలసి
మట్టి కరచి పుట్ట పెట్టి,
మాను కరచి గూడు కట్టి
పట్టిన పని వదలనట్టి
క్రమ శిక్షణ కల యోధులు
ఆ సూక్ష్మ జీవి ఆశల పై
ఆ జీవి కన్న సంతితి పై
ఆ వాస్తు కళా తపస్విపై
పాదమేసి నలిపి వైచి..
అతి దారునమామానిసి

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు తేది :06-౦౨-2009

ఒక జంతు ప్రదర్సన శాలను దర్శించినపుడు నేను చూసిన దృశ్యం నా మనసును కలచి వైచి, అను నిత్యం నను వెంటాడుతూ……ఒక రాట్నపు చక్రం తిరుగతూ అందులో వున్నతెల్ల ఎలుక పిల్ల ,ఆ చక్రం లోనే పడిపోతాననే భయముతో పరిగిడుతోంది.అది ముందుకు పైకి పోతూండటంతో చక్రం తిర్గుతూనే వుంటుంది. జనం వింతగా చూస్తున్నారు . రాట్నం ఆగేదేప్పుడు?పరుగు ముగిసేది ఎన్నడు? అప్పటి వరకు ఆ జీవి ఆసతో, నిరంతర వేదనతో ……పరిగిడుతూనే .. గమ్యమేక్కడో తెలియదు పాపం .
తిరుగాడుతూ రాట్నం
వేగంగా అతి వేగంగా
పరుగిడుతూ ఎలుక పిల్ల.
ఇన్కెన్తో దూరం లేదు
దగ్గరలో అతి దగ్గరలో
మనసిచ్చిన ధైర్యం
ఆరాటంలో
ఆరాట్నం లో
అలసటతో
వేసటతో …ప్రస్తానం కొరకు.
తరలి పోతూ ఆకారాలు
చూడ వస్తూ కొత్త మొహాలు
జన వాహినిలో
గమ్యానికి చేరువలో
భ్రమలో ఆ భ్రమణంలో
వేగంగా అతి వేగంగా …
సంభ్రమమే
పిల్లలు పెద్దలు
ఆనందపు కేరింతలు …
అవధి లేని పయనం
అర గంట ..గంట… మరో గంట
గడుస్తూ కాలం
అయోమయం
అగమ్య గోచరం
అవిశ్రాంత పయనం
అలసి సొలసి పరిగిడుతూ
పాపం ఆ అభాగ్య జీవి.
తెల్లని ఆ ఎలుక పిల్ల !!
‘క్రూరులు కారే యా మానవాధముల్
కారుణ్య మికిన్చుక జూపగలేరు
దారుణా నందము పొందగ జూతు రదేలనో
ధారుణి లోని నికృష్ట దురాన్తక జీవముల్ ‘

రచన:నూతక్కి రా ఘవేంద్ర రా వు తేది : ౦౪-౦౨-2009

ఏమనుకోన్నదో
ఏమో కాని
అదను కొరకు ఈనాటి వరకు
వేచి చూసిందాఅన్నట్టు
నాగరికత…..

అనాగారికతా తాడన నిక
అణు మాత్రం తాళ లేక
వూహించని వేగంతో
భయ భీకర శిలా భరిత
జలపాతపు ఝరి లో
భీతావహ గాడాన్ధకార
అగాధాల పడిపోతూ ……..
రక్త శిక్త మై!!
వ్రణ భరిత మై!!!
పాపం !!!! నాగరికత రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు , తేది :౦౨-౦౨-2009

ఆ సముద్ర తీరంలో పడివుందొక

ఇసుక పలుకు

పాపం!

తెలియదులే తన ఘనత తనకు

కడలిలో లో లోతుల

ఖనిజ శిలా సమూహాల

వుద్భవించి

అంతర్జల ప్రవాహాల రాపిడిలో

మాత్రు శిలను వీడిపోయి

విడివడి కడలి అలల కదలికల

ఓలలాదితేలియాడి

ఆకతాయి అలలతో

ఆటలాడి అలసి సొలసి

తనువు మరచి పడివుంది

తీరం చేరిన యా శిలా శిశువు

ఆ జిర్కోనియం యిసుక పలుకు

తనకేమీ తెలియకనే

వేరెక్కడికో తరలి పోయి

భావి భరత ప్రగతి కొఱకు …..

విద్యుత్ వుష్ణ వాటికల

అత్యున్నత వేడిమిలో

క్షారాలతో కలసి వుడికి

ద్రావకాల కనలి కుమిలి

ద్రవ రూపం…. ఘన రూపం ….

రేకు వలె గొట్టంలా

అణు ఇంధన కడ్డీలకు తొడుగు వలె

ఎన్నో ఎన్నో రూపాంతరాలు

అణు ఇంధన వుత్పాదక

ప్రక్రియలో

తనవంతుగ

భావి భరత గృహ సీమల

బంగారు కాంతులు నింపగ

భరత జాతి జన జీవితాలు

కళ కళ లాడే టందుకు

పాపం !!

ఆ జీవ రహిత శిలా శిశువు

స్వయం గా అర్పితమై

అంకితమై ………….. రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు , తేది :౨౯-౦౧-౨౦౦౯

బానిసత్వ బ్రతుకులు
శారీరక వేధింపులు
శూలాలతో ఘాతాలు
వంటి నిండ వాతలు
గొలుసులతో బంధనాలు
మలమూత్రపు గోతుల్లో
రోగాలతో రోస్తులతో పస్తులతో
బందీలై ఆ జీవులు…
చచ్చినోళ్ళు చావగా
మిగిలినోళ్ళ.. బ్రతుకా అది !!! ..

సాంఘిక వ్యత్యాసాలు
ఆర్ధిక వేధింపులు
తింటానికి తిండి లేక
కట్టుకోను బట్ట లేక
తల దాచు కోను గూడు లేక
ఒక చెట్టా? ఒక పుట్టా?
ఎటు పోనూ అదను లేక
చలికి వణికి ఎండల్లోమాడి మాడి
వానల్లో వరదల్లో
తడిసి జడిసి ..

ఒక రోజా,వత్సరమా
దశాబ్దాలు ,శతాబ్దాలు
కాదు కాదు
సహస్రాది వత్సరాలు
క్రూరంగా అతి ఘోరంగా
కవోష్ణ రుధిర కాసారాల్లో

కనలి కుమిలి
రాళ్ళల్లా,రప్పల్లా
మురుగులోని
పురుగులాగా…
తమ తోటి సాటి
మనుష జాతి సాగించిన
క్రూర ఘోర అమానుషం
ఆ అక్రుత్యాలెన్నో
ఎన్ని ఎన్ని ఎన్ని ఎన్నెన్నని !!!?

హీనంగా చూస్తే.
హింసిస్తూ వుంటే
భోరు మంటూ ఏడ్చి
దీనంగా బతుకులీడ్చి
ఎతలతో నిట్టూర్పుతో.
యెవరూ తమ కోసం
ఒదార్చగ రారనుకొని…..

తమను తామే ఒదార్చుకొంటు
నేర్పుగా ..
మనసే ఆయుధంగా
అదనుకొరకు వేచి చూసి
ఒదిగి ఒదిగి ఒదిగి వుండి
ఒక్కసారే !!!!!!!
నేల నుంచి నింగికేగసి
నల్లని ఆ సూరీడు … చూడు
అంబరాన్ని చుంబించి
అధికారం అందుకొంటే ….
అవాక్కయి నోళ్ళు తెరచి
అంతా అంతా అంతా
అవనిలోన వారంతా
ఎంతో ఎంతో ఎంతెంతో ఆశ్చర్యంగా !!!!
(ఒబామాకు అభినందనలతో) రచన :నుతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు,తేది :౨౧-౦౧-2009

కుక్షి యనే
రెండక్షరాల
ఆ సజీవ జీవ జాల
యంత్రాంగం ఆకలి యను
మూడక్షరాల తన భావనా
సం హరణా ప్రక్రియలో
జీవుల పై అధిరోహణ!!!
స్వారి చేస్తూ
వేటాడుతూ సంహరిస్తూ ….
జలంలోన భూమి పైన
వాయు పరిధి నెచటనైన
బలహీన జీవ బక్షణ

సహ జీవుల సజీవ
సంహరణా కారణ మై .
ఆక్రన్దనా భూతమై……
అను క్షణం ఆవేదన
ఆందోళన ఆక్రందన
భీతావహ మృత్యు ఘోష
జీవావళి మది లోతుల
భయం భయం ప్రాణ భయం

ఆ కుక్షే తన ఆకలి భావన
మాపుకునే ప్రక్రియలో…
ఆకలితోమానవాళి
కుక్షి నింపు యత్నం లో
ఆ మానవజీవులు
కక్ష ద్వేష క్రోధ
మద మాస్తర్య జనిత
స్వార్ధం సంకుచితం
అసహన భరిత
అహంకార భావనం
నిత్య హత్య
నిత్య హనన
నిత్య యుద్ధ
నిత్య మరణ
నిత్య జీవ హరణం
ఈ భూమాతకు
అనవరతం ఆక్రోశం
ఆ ఘాత జనిత ఆక్రందనం : రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు , తేది :26-01-౨ 009

ఈ భువి పై పుట్టిన

ప్రతి జీవీ, తన జీవికకై

కొన సాగించే

ప్రక్రియలో పరాన్న జీవిగ

పరాన్న భుక్కై పరిక్రమిస్తూ

చెట్టునైన పుట్టనైన

గూటిలోని గుడ్డు నైన

గాలిలోన పక్షినైన

నీటిలోని ఏ ప్రాణి అయిన

క్రిమి కీటక జీవజాలం

ఏదైనా …దేనినైనా

తోటి జీవినే పరిమార్చే

క్రూర ఘోర విధి

విధాన నిధనం అంతం

చేసేందుకు, ఆపేందుకు

ఈ అఖండ భూ మండలాన ……..

పాపం పుణ్యం దయ్యం దైవం

నరకం స్వర్గం

ర్ధా అనర్దాలేవయినా

సూర్యుడు చంద్రుడు చీకటీ వెలుగు

ఎత్తు పల్లం వ్యత్యాసాలేవైనా………

పుట్టిన ప్రతి జీవి

జీవించే హక్కు కొరకు

కష్టం దుఖం బాధ ఆనందం

అనుభావాన పొందేందుకు

జీవార్నవ సర్వ జీవ

రక్షా హక్కుల పరి రక్షణకై

పోరు సలిపి శాస్త్రజ్ఞులు

ఆపాలి ఆపాలి ఆపాలి

ఆకలి కై జరిగే ఈ జీవ కలి. రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు , తేది :౨౬-౦౧-2009

ఆకలితో అలమటిస్తూ
ఆవురావురంటుంటే
తినడానికి పెట్టమని
వేడుకొంటూ వుంటే
కలిగిన దానిలోనే
కడ పంక్తినయిన
పెట్టు కాని
అడగకుండా పోవువాన్ని
ఆదరించుదామనుకొని
పిలచి పిలచి పెట్టబోకు
భంగపాటు పొందబోకు . రచన:నుతక్కి రాఘవేంద్ర
రావు, తేది :౨౧ -౦౧-2009

తర్వాత పేజీ »