కవిత


ఆకలి
——-
ఆకలికి అసలు
లేవు
వున్నవాడు
లేనివాడు
ఆన్న
తారతమ్యాలు.

తినకలిగేదేవరైనా
పిడికెడంత ముద్దే
అంతకన్నా
ఎక్కువైతే
కడుపంతా కలతే
——————-

తపన
——-
నీకోసం తపన సరే
నీ సంతానం కొరకు సరే
మరి యింకా ఎవరి కొరకు
అంతులేని ఆవేదన
అనంతమైన ఆ ధన సంపాదన
—————————–

వ్యత్యాసాలు
———–
జీవనకై
జీవితమా
జీవించుటకా
జీవనం
మర్మం
తెలుసుకో

మనుగడ
సాగించుకో

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 26/12/2008

ఎండిన ఆ చెట్టు మీద
చిట్ట చివరి కొమ్మ మీద
పిట్టవకటి కూర్చున్నది
రిక్కి రిక్కి చూస్తున్నది
ఎటుచూసినా ఏమున్నది
నరకబడిన ఆ అడవి తప్ప

తనవారు ఎవరు లేరు
తోటి వారు కానరారు
ఎటుపోతిరో ఏమైతిరో
తెలియని అయోమయం
ఆహారం కోసమని
అడివంతా తిరిగి తిరిగి
అలసటతో వచ్చేనేమో
ఆకలితో దాహముతో
అలమటించి పోతూ
ఆ పక్షి మాత్రం అనుకొన్నది
ఈ మనుషులకు బుద్దిలేదు
జ్ఞానమింత కూడ లేదు
కొత్త చెట్టు పెంచ కుండ
వున్నా
చెట్లు నరుకుతారు
మూర్ఖులు కారె వారు ?
చెప్పేందుకు ఎవరు లేరా?
ఏం మనుషులో పాపం
ఎలా బతుకుతారో …
అనుకుంటూ శోష తప్పి
అంతలోనే తనువు వీడె
ఈముప్పు
ఒక్క తనకె కాదు
నీకు కూడ నాకు కూడ .
ప్రకృతిని చిద్రం చేయకు
శాప గ్రస్త మవ్వబోకు
ప్రణమిల్లు పూజించు
ఆమె వడిలో పుట్టి నీవు
ఆమె గొంతు కోయబోకు
నిన్ను నీవు నరుక్కోకు

పచ్చని చెట్లన్నీ పోయే
చెరువులన్నీ ఎండి పోయే
నీరు దొరక కష్టమాయే
ఎండలేమో మండిపోయే
చెట్లనన్ని నరుకుతుంటే
పచ్చ దనం పారిపోయే
చెట్లను నరికిన మనుషులు
కొత్త మొక్కనాట రాయె
చెట్లనేమో పెన్చరాయె
కాన్కిరీటు భవనాలకు
కొండలేమో కరిగిపోయే
కాక కూడ పెరిగిపోయే.
జంతు జాల మేటు పోవాలె
బతుకు లెటుల గడపాలే రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు తేది : 25/12/2008

ఈ క్షణమో
మరుక్షనమో
జడి వానగ
మారిపోయి
నలుదిక్కుల
వర్షిస్తే………
ఆహ్లాదం ఆనందం
ఎదురు చూసినట్టి క్షణం
రాకుండానె పోయె….
ప్రసవవేదన పడుతూ
ఆఘమేఘాలపై
వచ్చిన ఆ మేఘ వనిత….
ఈ ప్రాంతం
కాంక్రీటు ఎడారి
ప్రసవానికి తావు కాదిది
నాసంతానం
భువి కి చెరకనె
ఆవిరవ్వునిట…..
తన వేమరుపాటుకు
తననె తిట్టుకొని
పచ్చనియా
అడవుల కై
వెదుక్కొంటూ
తడబడుతు
భయపడుతు
వడి వడిగా నడయాడుతు
ప్రస్తానంచేరుతూనే
ఆపలేక
వర్షిస్తే
ఏమనుకోను? నేనేమనుకోను?

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008

ప్రకృతి
దిశగా పయనించి చూడు
ప్రకృతి
వడిలో పవళించి చూడు
పారవస్య సంద్రపు
అలలపైన ఓలలాడు
ఆనందపు అనుభూతులు
అనుభవించి పరవశించు

ప్రాపంచిక బాధలను
కష్టాలను దుఖాలను
బాధను ఆవేదనను
ఆందోలనలన్నింటిని
క్షణమైనా ఒక్క క్షణమైనా
తరిమి తరిమి పార ద్రోలు
ఆ క్షణంఅనుభవించు
అమృతరస
ఆస్వాదానందానుభూతి
అదే నీ మనసుకు నీవిచ్చే
నైవేద్యపు దివ్య స్ఫూర్తి

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008

                    

           
    :పొదుపు:

 

తెంచుతూ పోతే దారాన్ని
 
అది కేవలం దారపు ముక్క

 

పడుగు  పేకల్లో పెనవేస్తే

 

కేవలమది గుడ్డ  ముక్క

 

రూపాయను చిల్లర చేస్తే

 

చిరు చిరు నాణాలు

 

చిల్లర దరిచేర్చుతూ పొతే

 

అవే ధన సమూహాలు

 

ఖర్చు చేస్తూ పోతే
 
చిద్ర మార్గంలో నీవు

 

పొదుపు చేస్తూ పోతే

 

ప్రగతి పధంలో నీవు 

 

 

రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర  రావు

 

 

అది ఒక

మహాద్భుత దృశ్య కావ్యం
నేత్ర పర్వ సుధా గానం
గాత్రోద్భవ వర్ణ శోభితం
వర్ననాతీత మనోజ్ఞ చిత్ర రాజం
మేఘావ్రుత ఆకాశం
ఆకాశ చుంబిత పర్వత శ్రేణి
తెల్లని దూది పింజల్లా తేలియాడే
మేఘమాలికలు
మేఘమాలికల నీలి నీడలు

ప్రక్రుతి పురుషుని ప్రగాఢ పరిష్వంగ
సుఖంలో తేలియాడుతూ
అర్థ నిమీలిత నేత్రాలతో
పరవశిస్తూ ఆ నగ కన్నిక

మై మరచిన తన్మయతలో
తనువునే మరచిన యా
వన్నెలాడి
పరవశంతో
పల్లవిస్తూ
మేను మరచి
నగ్నంగా!!!
ఆ నగ్నత పై…..
ఆప్యాయంగా
వుదయ భానుడు వెదజల్లిన
వర్ణ రాజితం.
ఆ అత్యద్భుత సౌందర్యం
వీక్షించలేక
సిగ్గిలి
హిమవంతుడు కప్పిన
తెల్లని ఆ మంచు చీరె యా
వంపుల సొంపులు దాచ లేక
పడుతున్న తొట్రుపాటు
అదే అదనుగా శ్వేత మేఘాల
చిలిపి స్పర్శ తో
ముకిళిత అయి
ఆ పర్వత కన్నియ…
ఆహో!! అది
మహాద్భుత
మనో జనిత
భావ దృశ్యం
(ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే వయ్యారి)
అని వో కవి వ్రాసినట్లు
వీక్షించి తరించి గానం చేసే భావోద్భవ

దృశ్య గీతం

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008

అనంతానంత విస్వాంత రాళం లో
అనంతః కోటి నక్షత్ర సముదాయాలు

ఖగోళంలో భయంకర అగ్నికీల గోళాల
నిరంతర అవిశ్రాంత పయనం
అలుపెరుగని శ్రమ తెలియని
అనునిత్యం క్రమ రీతిన పురోగమనం

పరిధులు దాటని ఆ
నక్షత్ర సముదాయాలు
అందలి ప్రతి నక్షత్రం
అనవరతం పయనిస్తూ

తమ పరిధులు
మాత్రం దాటవు
తమ తమ మార్గం
మాత్రం వీడవు

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008

ఐకమత్యం
———–
ధనంతోటి కొన్న బలం
వుంటున్దొక క్షణకాలం
మనం ఒకటి అన్న బలం
నిలిచి వుండు కలకాలం

ప్రభోధం
——-
ఎప్పుడో చేయలేదు
అనుకుంటే పొరబాటు
యిప్పుడైన చేయకుంటే
ఎంతెంతో గ్రహపాటు

అందు బాటులో వున్న
పూవు కోసుకో గాని ,
చిట్ట చివరి కొమ్మనున్న
పండు కొరకు ప్రాకబోకు

నీటి లోతు తెలుసుకొని
యీతకొరకు దిగు కాని
తెలియని కొలను లోన
తలమునకలు కాబోకు

తృప్తి
—–
నీ ఆశ
ఆనందం
నడుమ
అనంత అఖాతం,
తృప్తి అనే వంతెనతో
చేరుకో ఆ దరికి

Nutakki Raghavendra Rao
తేది : 26/12/2008

« గత పేజీ