పిచ్చాపాటి


అంతరాలంటే ..ఎట్లాగంటే నండయ్యా ,మన పల్లె టూరోల్లం వున్నామనుకొందయ్యా ,ఆడ అయదర బాదులో వుండేతోల్లకి ….ఆల్లకి మనకి అంతరం వుంటది గదందయ్యా .అట్టాగే వున్నోడికి నీకు అంతరం లేదేన్దిరా అనే గదన్దయ్య నన్నప్పుడు మీరు తిట్టేది .అట్టాగే ఇండియాలోవాల్లకి,అమేరికాలో వున్దేతోల్లకి అంతరమే గదన్దయ్యా అంతారు.అంతరమంటే తేడ అన్నా మాటన్డయ్యా .అమ్మయ్య ,సాన బాగా సెప్పా గడన్డయ్యా .సెబాసండి.అమ్మో మిమ్మల్ని సెబాస్ అనేటన్తోన్ని కాదన్డయ్య , నాను నానే అనుకున్నానందయ్యా .
ఇక్కడేమో ఎడ్లబండి మీద ,సైకిల్ మీద ,బస్సులో రైళ్ల మీద పొతే ,అయ్దరా బాదులో , స్కూటర్ పైన ,టాక్సీ లో ,ఇమానాల్లో పోతారన్దయ్యా .అక్కడ ఎడ్లబండి మీద పోవాల్నంటే సాన కరుసవు తుందంట గదన్దయ్య .అంటే ఈడ తక్కువయ్యేది ఆడ ఎక్కువ పెట్టాల్ననమాట .ఇది అంతరమే కదన్దయ్యా.అంటే అయిదరా బాద లో యడ్ల బండి డబ్బులున్నోల్లకే గదందయ్యా .యీడ యడ్ల బండి ఎక్కేది పెదోల్లె .ఇదంటే అంతరమే గడందయ్యా . అంటే పల్లెటూళ్ళో పేదోడు పట్నంలో పెద్దోడు ఒకటే గదన్దయ్య .అదే గదన్దయ్యా పల్లెటూరికి పట్టణానికి అంతరం.
యింకా సాన మాట్టాడాలి గానండయ్యా ..అబ్బెంతరముంటే సిప్పీసేండయ్య. అట్టా మూతి మూతి ముడుసుకుంటే బాగుండదందయ్యా .మల్ల మరో సారి మాట్టా డు కొందా మండయ్యా.

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. తేది: ౧౧-౦౨-౨౦౦౯.

నమస్కారమండి కొంచం లేటయ్యింది, నిన్న ఎక్కడ వున్నామంది ?సత్తిగాడి దగ్గర…ఛ…ఛ వాడి ఊసే ఎత్తద్దనుకొంటే పొద్దు పొద్దున్నే వాడి వూసే . సరే మొదలెట్టాం కదా … ఒక రోజు వాడు అంటాడూ అయ్యా నేనిన్నానుగందా దేశమంటే
మడుసులే దేశమంటే మట్టె కాదూ గట్లాని ….ఏందీ సారూ దాని మతలబో !!అయ్యా ఈ గొప్పోల్లు సాన గొప్పగా సేబుతారే గాని ఈ మట్టి బుర్ర కెక్కదయ్య,అయ్యా ఈయనేమో మట్టి మడుసులంటాడు గందా ,ఇంకో గోప్పాయనండి ఏమంటాడంటే
ఆ..మట్టి .. తిండి..తిండి …మట్టి ..తిండి . తిన్డుంటే కన్డున్దోయ్ కండ కలోడే మన్సోయ్ అన్నాడన్టండి .అన్నాడంట కదండీ , దాని మతలబు సేప్పండయ్యాకండలేనోడు మదిసే కాదండయ్యా ? మాకు తిన్తానికైతే తిండి లేదు గందా ,కన్డేట్టా వస్తాదయ్యా ? నా ఒంటిన కండె లేదంటే నె మడిసినే కాదేన్తండయ్యా, అయ్యా మరి మీరేమో అప్పుడప్పుడు నన్ను తిడతారు గదందయ్యా ,ఎం మనిషివిరా అని ,అంటే మీరోప్పు కున్నారు గాదందయ్యా కుంచెం సేపైనా .అంటే నె సేప్పోచ్చే దేన్తన్తెనందయ్యా నేను మడిసినే గాని కండ లేదు .కన్దేట్టుంతదయ్య తిండే లేకుంటే ?అన్నాయమయ్య ,తినాలంటే డబ్బు కావాలె ,డబ్బుకావాల్నాటే సంపాదించాలే ,అయ్యా సంపాదనంటే గురుతుకొచ్చింది పోయినేటి దాక మా లెక్కనే వుండే గందా ఆడు ఆ …ఆ డి పెరెందబ్బా .. గ్యాపకాని అందాలే ,పెరెదయితే ఎందిలే గాని ఆడు కోట్లు సంపా యించి నాదంతన్డయ్య .ఆడికి మేమంతా ఓట్లేసి గెలిపించిన్చినావు గదందయ్యా,ఆడు కల్లు పోసి, సారాపోసి మా వాడ వాడనే తిప్పుకున్నాడుకదందయ్యా, ఆయనెంతపెద్ద మంత్రంట,ఆయనే దీని కంతా కరుసు పెట్టాదంతందయ్యా , ఆయనోచ్చి ఎంతెంతో సేప్పాడందయ్యా …… ఇప్పుడేమో మా సంగతే పట్టిచ్చుకోదేన్దయ్యా యీడు . పాపం ఆడు మాత్ర ఎం చేస్తాడు లేయ్యా ,అయ్యా యీడు గెల్సినంక సపాయిందాట్లో ఆ బాబుకి శానా పంపాల్నంతయ్య , పాపం సాన కస్తాపదతన్నాదందయ్యా.ఆ మంత్రయ్యకి.. కర్సు పెట్టినాడుగాదందయ్యా అయ్యా ఆ మంత్రాయనకూడా పెద్ద మంతిరి కి ఇయ్యాల్న్తన్తన్దయ్యా అయ్యా మాటల్లో పడి నేనేల్లోచిన పని మర్సిన…..ఎల్లోస్తానందయ్యా..
ఇట్లా వుంటుందండీ సత్తిగాడి కబుర్లు.మనకెందుకు లెండి మనం వాడి కబురులలో పడోద్దండి .మళ్ళి రేపు కలుద్దా మండి .. ఏమి అనుకోవద్దు నాకూ పనుందండి.

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు తేది :౧౨-౦౨-౨౦౦౯

ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని ,పొగడరా నీ జాతి నిండు గౌరవము. చిన్నప్పటి నుంచి పోగుడుతున్నాం.పోగుడుతాం,ఇక ముందు కూడా పొగుడుతూనే వుంటాం. అది ఒక పౌరుడిగా మన కర్తవ్యమ్ .విదేశాల్లో మన దేశం గురించి , మన లోటు బాట్లు తప్పులు లోపాలు గురించి మాట్లాడకుండా అంతా మంచే మాట్లాడుకుందాం.చాలా గొప్పగానే చెప్పుకుందాం. బాగుంది. ప్రచార సాధనాల ద్వారా కూడా అట్లాగే ప్రచారం చేయమని వత్తిడి తెద్దాం. అది ఇంకా బాగున్నది. అది అంతా అనుకున్నట్లే జరిగి విదేశాలన్నీ మనల్ని గొప్పగా అనుకుంటున్నాయి సరే . అదీ బాగుంది.
మరి మనదేశం లోపల మన సంగతే మిటీ? మన దేశం అంటే వుట్టి దేశమేనా ?ఆ పెద్దాయన ఏదో… అన్నాడే ..ఆఎమన్నా..ఆ .. ఆ …డబ్బా ….ఆ ….దేశమంటే మనుషులోయ్ !అన్నాడు. అంటే మనుషులంటే దేశమనే కదా అర్థం. ఆయనన్నాడు కాబట్టి ఒప్పు కుందాం.అంటే ఆయన చెప్పినట్టు చచ్చినట్టు మనం ఒప్పుకున్టున్నామనమాట.’యామైనా గొప్పోల్లు సాన గొప్పగనె సేబుతారండి’ అంటాడు మా సత్తి గాడు.వాడు తక్కువగా అనుకుంటున్నారేమో .చాలా తప్పులో కాలేసినట్లే మీరు .మాస్టారూ ! ఆ సత్తిగాడి కబుర్లు ఎంత తక్కువ చెప్పుకుంటే అంత మంచిది .వాడి గురించి తరవాత మాట్లాడుకుంటే పోలా ,అయినా యెంత తక్కువగా మాట్లాడు కొంటె అంత మంచిది . మనం రేపు మాట్లాడు కుందాం .శలవిప్పించండి.

తేది:బుధవారం,పదకొండో తేది, ౨౦౦౯

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు