అయ్యా నిన్న ఏదో పనుండి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందండి.నిన్న ఆ సత్తిగాడి ప్రశ్నలు గుర్తొచ్చి అసలు నేను బయటకు ఎందుకొచ్చానన్నవిషయం మరచి పోయా నంటే నమ్మండి .ఇవ్వాళయినా వాడి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకుంటే మంచిదండి.

నిన్న ఇక్కడ నుంచి ఎలతా వుంటే మళ్లీ వాడు కలిసాడండి. కలిస్తే వూరు కోడు కదా ,వాడు మాట్లాడటం అడగటం మొదలేడ్తే నేనేకాదు ఎవ్వరైనా ఆగాల్సిందే. వాడు నా ఎదురుగా నిల బడి నన్నాపి నమస్కారాలు పెట్టి వాడన్తాడూ…
అయ్యా నిన్న తొందరగుంటే బేగి ఇంటి కెళ్ళి పోయిన గదున్దన్దయ్య,అయ్యా నాకు తెలియ క అడుగుతానందయ్యా ,ఆడోల్లకి ,మగోల్లకి , మనమే ఎందుకండందయ్యా సాన ఎత్తాసం సేత్తాం .మనకి పుట్టినోల్లలోనే ఆడ బొట్టిల్ని ఒక రకంగా ,మగ పిల్లగాళ్ళని ఒక రకంగా సూత్తాం గదన్దయ్య,ఎందుకంతెనండయ్య ,ఎనకటి కాలాలో నయితే ఆడాళ్ళని సదివించే తోళ్ళు కాదు,ఆడది సదివి వూల్లేలాల్న అనేవోళ్ళు , ఆమ్మలు అమ్మమ్మలు కూడా అట్లనే సంగేతం పాడేవోల్లు. ఆడాళ్ళు ఎదక్కుండా ఆడాళ్ళేఅడ్డంకీ కదండయ్య,ఆల్లు నిజంగా నిజెం సేప్పారయ్య. కాని ఇప్పుడట్టా కాదు గడన్డయ్య ఆడ బొట్టిల్ని సదివిస్తాన్నం ,ఆల్లు సాన గొప్పగ సదూకుంతన్నారు ,వుద్దేగాలు సెత్తన్నరు, ఇంక ఆబిడ్డకి పెళ్లి సేయ్యలంటే ఈజీ
అయిపోదంకున్తున్నారు గాన్దయ్యా ,అంట తేలిక కాదందయ్యా .బొట్టి కంటే కుంచేమన్న ఎక్కువ సదివుండాలిగడకాదేన్తందయ్యా ,ఈ రోజుల్లో బొట్టిలు సాన ఎత్తు పెరిగి పోతుంటి రయ్యే ,పిల్ల గాడు జరన్న ఎత్తున్దాలే కాదన్డైయ్య , ఆడ బొట్టిలు నాజూకుగా అందంగా ఎదుగుతున్నారు గదందయ్యా, చూస్తా చూస్తా గలీజోన్ని తేలేం కదందయ్యా,ఇంక,
కుటుంబాల సంగతి కొచ్చా మానుకోండి ,అదంతా మంచి గానే వుంటది గానందయ్యా,అసలు ఆని గుణం గురించి, ఆరోగ్యం గురించి, అలవాట్ల గురించి ,అందరితాన మంచి రిపోర్టే ఒస్తాదయ్య,దోస్తులు గని,ఎవ్వరూ సేడ్డగా సెప్ప రయ్య.గుణం దేవునికే ఎరకయ్య. నాయకి అమ్మకి ఆని బుద్దులెం తెలుస్తయందయ్యా ఈ రోజుల్లో జాతకాల పిచ్చి ముదిరింది గానన్డయ్య, అది మొగ పిల్లగాడు ,పిల్ల నాచనేడని సేప్పకుండా జాతకం కలవట్లేదని మంచిగా తప్పించుకునేందుకు పనికొస్తన్నయ్యయ్యా. జాతకాలు కాదయ్యా సూదాల్సింది ,పెళ్లి సేద్దామనుకున్నప్పుడు ,ఆడఅ పిల్లకి ,మగ పిల్లగానికి ,పరీచ్చలు ,అదెనడయ్య , డాక్టరు పరిచ్చలు సేయించి తే నందయ్య , ఇద్దరికీ అన్ని మంచిగుంటే పెళ్లి సేయ్యోచ్చు,లేకుంటే మానేయోచ్చు గదందయ్యా.ఈ రోజుల్లో ఎవర్ని నమ్ముతామందయ్యా,పెళ్లి అయిన తరవాత,
ఎయిడ్స్ వొందనితెలిసిన్దనుకొందయ్యా , లేదా కిడ్ని పాదయ్యిందని తెలిసిదనుకొందయ్యా,సుగారుందని తెలిసిన్దనుకొందయ్యా,సాన కష్టం కదండయ్య, మండులున్న జబ్బులయితే రోగం నయం చేసు కోవచ్చు గాని సూత్తా సూతా ఎందుకు దిగాల్నడయ్య,అందుకే పెళ్ళికి ముందే మొకమాతం లేకుండా అన్ని పరిచ్చలు సేయించాలే అని నా వుద్దేసమందయ్యా.నాకు తెలిసో తెలియకో వాగానందయ్యా ,నన్ను చమించందయ్యా . బేగి పోవాల్నందయ్యా, రేపు ఈడనే కలుస్తానందయ్యా . వాడితో ఇంకేం మాట్లాడుతామంది తలూపటం తప్పితే.

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.తేది:౪-౦౨-2009