expressions


వ్యత్యాసం.

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

మనకు జరిగిన

మంచి
మరొకరికి చెడుగా
పరిణమించి
బాధించి
వుండవచ్చు…..
మీరేమంటారు?

కృష్ణార్పణం


రచన: నూతక్కి

సర్వులకూ శుభ సంక్రాంతి

 

కృష్ణార్పణం ……

అంటూ ఆ హరి దాసు….

ఆతని పేరేమిటో,

వూరేమిటో ఏమీ తెలియదు

గాని,

ఆ అనుబంధం

అంతరించి

అర్ధ శతాబ్ది దాటినా

ఇప్పటికి …

ఆ పదం ..

కృష్ణార్పణం…

శ్రవణా నంద కరం

ఆ ఆహార్యం

ఆ గానం, గాత్రం ,నృత్యం ,

వాద్యం,పలుకు, నడక,

నడత అంతా ,ఆ జ్ఞాపకాల

అలజడులు కంపనలు

నా మస్తిష్కపు ,లోలోతుల ,

నా తనువున కణ కణా న,

నా మది లోపలి పొర పొరలో

పదిలంగా భద్రంగా…

..కృష్ణార్పణం..

 

ఫొటొ : గిజిగాడు,తేది 27 .03 .2010

ముళ్ళపనస… మూడు తరాలు

మొగ్గలు,పూలు,పిందెలు,పళ్ళు

(మొగ్గలు,,పిందెలు,పళ్ళు)

My Super Models

ఫోటొ : గిజిగాడు.

తేది:26-03-2010

తాయిలం తెచ్చా

రా 

పంచుకు

తిందాం.

నునులేత చివురులు (అశోక)

ఫోటో : గిజిగాడుతేది: 25-03-2010

లేలేత చివురులపై….

వ్రాలిన చిరు కీటకం

తేనె జుర్రుకోనీ

ఫోటో : గిజిగాడుతేది:25-03-2010

నా ఆహారం 

నను

తిననీ

మనిషీ విశ్వంలో నీ జన్మస్థలి యేదీ ?

రచన: నూతక్కి

12-03-2010

గంటలు రోజులు నెలలు

సంవత్సరాలు

యుగాలు కల్పాలు

స్రుష్టింపబడుతున్నాయ్

అనుక్షణం

విరామమెరుగక

స్వయంప్రదక్షిణ

సూర్య ప్రదక్షిణ

ధరిత్రి చేసే నిష్కామ

కార్యమది

నక్షత్ర రాసుల

అసంఖ్యాక

నక్షత్ర కూటముల

మహాకూటమి

పాలపుంత తో

విశ్వ విహారం

స్థిరమని భ్రమిస్తూ

నిరంతర భ్రమణంలో

ధరిత్రి వాహనం పై

శుల్కం చెల్లించని

విశ్వ పర్యాటకులం.

మనం జన్మించిన క్షణాన

మన ధరిత్రివున్నస్థలి నుండి

కోట్లకోట్ల యోజనాల సుదీర్ఘ పయనం

చేసిన మానవ జీవులం……

విమాన వాహన పయనంలో

యేభూఖండపు

వుపరితలాన

జన్మిస్తే

ఆదేశమె నీ జన్మభూమి

అమ్మదేశమో నాన్నదేశమో

నీదేశం కాబోదు.

మరి యీలెక్కన మనిషీ

విశ్వంలో నీ జన్మస్థలి యేదీ ?

మధు

వర్ణ రాగ రంజితంనూతక్కి

12-03-2010

ఆ వనమున విరిసిన సుమబాలలతో

ఆనందమై ఆహ్లాదమై సుమగంధం

రమణీయ వర్ణ పుష్పరంజితమై ప్రక్రుతి

లో లోతుల దాగిన పూదేనియ జుర్రుతు

గండు తుమ్మెదల ఝుంకారాలూ

మధువులు గ్రోలుతు తేటులూ

ఆమనీ దరి చేరెననీ తెలిపినవీ

తనువు మనసూ మరచి నే వీక్షించితిని

యిది మరో అధో లోక నేర ప్రపంచం

రచన : నూతక్కి 

Dt.09-03-2019

గల్లీ నుంచి ధిల్లీ దాక

రాజకీయాలనూ

రాజకీయులనూ

నియంత్రించగల స్థితిలో

యిది మరో

 అధో లోక నేర ప్రపంచం

స్వామీజీ,సాధు,సంతు వ్యవస్త.

అవును నిజం

రచన: నూతక్కి

 09-03-2019

అవును నిజం

ప్రజలు మూర్ఖ్హులు

 బాబాల మత్తుల్లో

యువ భారతి

 కునారిల్లే దౌర్భాగ్యాం

 ప్రభుత్వాలు కనిపెట్టి

అడ్డుకోలేనప్పుడు

అధినేతల ఆలంబనలో

 బాబా.స్వామి, సాధు,

 సంతు వ్యవస్తలున్నప్పుడు

తర్వాత పేజీ »