ప్రాకృతిక  సౌందర్యాలు 
నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తేది:26-04-2009
యూసమైట్ జాతీయ వనం (U.S.A )
 
ఆ లోయ ,పర్వతాలు ……
సుందర పర్వత సానువులు
మహోన్నత శిఖరాగ్ర శ్రేణులు
అత్యంత పురాతన శిలా తోరణాలు
అత్యున్నతాలు.. అగాధాల లోతులు
ఆ తారతమ్య సమ్మేళనం
ఆ లోయల సౌందర్య రహస్యం
ఆకాశపు ఆ అంచు నుండి ఆత్రంగా
జాలు వారు పెను జలపాతపు
వుగ్ర రూప సౌందర్యాలు
నిరంతర జలపాతపు శబ్ద తరంగాలు
ఆ నీటి తుంపరలు మది మదిలో నింపే
మధుర భావనలు. చిలిపి చేష్టలు
సెలయేరుల గలగలలు
నదీ నదాల వురవళ్ళు పరవళ్ళు
క్రూర మృగ జంతు శిలా
వృక్ష ఔషధ పర్వత
పరి రక్షిత ఛత్ర ఛాయ
సుసంరక్షిత జాతీయ నందనం
పరి శోధనావేశ పరుల
నిత్య సత్య త్యాగ ఫలం