రెచ్చగొట్టిన గుంటనక్కలు తోకముడిచాయి
రెచ్చిపోయిన పెద్ద పులులు గొంతు మూసాయి 
గ్రామ సింహం లక్కుతోటి సింహమయ్యింది