సూక్తులు

సేకరణ : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

మీతో ఎవరైనా కోపంతో పరుషంగా మాట్లాడితే  ప్రేమతోకూడిన మాటల జల్లులు ఆ మంటలపై కురిపించండి.