ప్రేమ మూర్తి  ప్రభు క్రీస్తును ప్రేమించే ప్రపంచ వ్యాప్త ప్రజలందరికీ,అంతర్జాల మిత్రులకు ,హితులకు ..క్రిష్టమస్ పర్వదినం సకల సుఖ శాంతి

 సౌభాగ్యాలను అందించాలని ఆకాంక్షతో ఇవే నా క్రిష్టమస్ శుభాకాంక్షలు ….శ్రేయోభిలాషి …నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.