తెనెబొట్లు నానోలు  .

“రికార్డ్స్”

రచన : నూతక్కి  రాఘవేంద్ర రావు.

………………………………….

1)

2014 డిసెంబరు నెలలో తెనేబొట్లు నా నానో లు

తొలి ఏకమాస  సహస్రాధిక  నానో  యజ్ఞం   దిగ్విజయం .

1117 నానోలు  సంపూర్ణం .

తెలుగు చిరుకవితా ప్రపంచం లో ఓ మహత్తర  ప్రస్తానం .

2)

2015 డిసెంబర్ నెలలో తెనేబోట్లు నా నానోలు

ద్వితీయ ఏకమాస  సహస్రాధిక  నానో యజ్ఞం దిగ్విజయం.

1674  నానోలు  సంపూర్ణం

తెలుగు చిరుకవనా వనం లో  మహాత్తరమా  పుష్పగుశ్చం.

………………………………………………………….