నిత్యం నా చుట్టూ -1

               ( ఓ చిన్ని జూ)

    రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

           తేది :26-05-2009

      నిత్యం నా చుట్టూ సంచరిస్తూ

      ఎన్నో ఎన్నెన్నో సహజీవులు

     నల్ల చీమ ఎర్రచీమ రెక్క చీమ

        చినుకు చీమ గండుచీమ

       కరెంటు చీమ చలిచీమలు

              చదపురుగులు

 చెరువు నీళ్ళ వెంటవచ్చు జలగలు

    మిడతలు బొద్దింకలు దోమలు