సుప్రభాతం నాడునేడు

(

నిరంతర అంతరాల విన్యాసం) 5

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

తేది:26-09-2009

నేతి గిన్నెలోయిడ్లీ ముక్కలు

వేడి పొగల కాఫీ కప్పులు

మొన్న……

బ్రాందీ కప్పుల్లో చికెన్ ముక్కలు

గొంతుల్లో విస్కీ గుక్కలు

నిన్న……

మరి నేడో……ఏమో!!!

అయ్యారే!!!తరతరాల

అంతరాల నిరంతర విన్యాసం