మాత్రు సంరక్షణ -2

 రచన: నూతక్కి

 తేదీ : 24-10-2009

 ప్రతీ దినం నా చేత్తొ 

ప్రేమగా

తినిపించే తవుడు కోసం

 ముద్దుగా నా మొఖాన్ని

 నాకాలని చూసే

గవిడె గేదె

ఆరోజెందుకో నాపై

కొమ్మిసిరింది

 క్రోధ ధ్రుఃక్కుల

నా కదలికలను వీక్షిస్తూ

 తన దుడ్డె కు పాలిస్తూ

నను దరి చేరొద్దని

హెచ్చరిస్తూ……