ముదావహం

(సోలారు ఎనెర్జీ వైపు ప్రభుత్వముందడుగు)

రచన: నూతక్కి, తేదీ:09-11-2009

 ప్రభుత్వం విన్నదా నేనన్న,

 “భవిష్యత్ రారాజు సోలార్ ఎనెర్జీ”

అన్నట్లు అటుగా తన ధ్రుఃక్కులు

సారిస్తూ ఆంధ్ర ప్రదేశ ప్రభుత.

యింతదనుక నిరాసక్త ,అలసత్వ,

విధానాల సుధీర్ఘ కాల విలంబనలు

అయినా,యిప్పటికైనా ఆ దిశగా

 తప్పటడుగులైనా

పరిణామం ప్రశంసనీయం.

అభినందనీయులు

ముఖ్యామాత్యులు

 శ్రీరోశయ్య వరేణ్యులు .

 అడుగులేయడం

నేర్చుకుంటే నే కదా

 నడకైనా, పరుగైనా.

సాంప్రదాయ విధానాలు

 ఇంధన అలభ్యత.

ఒట్టిపోతూ జల వనరులు,

 పరుషమైన పర్యావరణం

యిబ్బడి ముబ్బడి

 యిబ్బందులు యేనాడూ

 అంతరాయం లేకుండా

అందని నిరంతరమన్న విద్యుత్తు

 ఇంధనానికై విదేశీ గుమ్మాలెక్కి….

సార్వభౌమత్వాన్నిఫణంగా పెట్టిమరీ……

 ఇంకానా !!! ఏమాత్రం అక్ఖరలేదిక

విద్యుదుత్పాదనలో ! ! !

ఇంధనం అపార సూర్య రశ్మి

వుచితం …సంకల్పం సమయోచితం..

 ముదావహం