ద్రుతరాష్ట్ర కొలువులోగాంధారి చిద్విలాసం

  

రచన: నూతక్కి
  
  
 నాశనమౌతున్నా,యువత భవిత,
 

రాష్ట్రం రణరంగమై రక్తపుటేరులు 

పారుతున్నా ,ప్రాణాలే పోతున్నా, 

చోద్యంచూస్తూ,చిరునవ్వులు చిందిస్తూ 

చట్ట సభలో కళ్ళు తెరచి చూస్తూనే 

యింకా 

గంతలలోనే గాంధారి. 

తేదీ:19-12-2009