అద్రుశ్యం !!!

 రచన : నూతక్కి

తేది: 20-12-2009

 వుద్యమిస్తున్న సూర్యుడు

అర్ధరాత్రి అంధకార నిశీధిలో

అర్ధంతర అనూహ్య అంతర్ధానం

 అనేకానేక సందేహాల

 స్థైర్య విహారం

 రక్షకభట విక్రుత విన్యాసమా?

 ప్రభుత్వ కుటిల వ్యూహమా?

 స్వీయ వ్యూహ కౌశలమా?

అంతరంగ మధనంలో

అనుయాయుల

ఆత్మీయుల

ఆందోళన! ఆక్రందన ! …..

ఆక్రోశపు వేదనలో

వలలు విసురుతూ

 రాష్ట్రం నలు దిక్కులా

రక్షకభట వర్గం