మీ అందరి  డెందా ల లో….నిలిచి వున్నా…
రచన:నూతక్కి.

బ్లాగుల్లో  నే

వ్రాయక ప్రచురించక
మిము పలుకరించక
సంవత్సర కాలం
యిట్టే గడచినా
నిన మొన్నలా
మీ యందరి
జ్ఞాపకాలు
సుడులు సుడులుగా
నా మది పొరలలో …..
మీకు దూరంగా వుండి
యిన్ని నాళ్ళు
సాధించిందంటూ
ఏమీ లేకున్నా,
మీగుండెల లోలోతుల
ఎకొనలోనో ‘ నే’
నిండి వున్నా.
తృప్తిగా ….
అందులకే
ఆనందంతో
‘నే’ మిన్నకున్నా,……
క్రొత్త సంవత్సరం
మీ జీవన గమనంలో
నవ్య కాంతులు నింపాలని
ఆకాంక్షిస్తున్నా