నగరంల పతంగులు … ఇండ్లకాడ ఎతలు!

కథ : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు.
(సూచన:  మాండలీకంలో ఉద్దేమ గీతం రాయాల్నంటే  నాకు జర సమయం పడతది.

అంతదంక  కత జెబుత.)

ఉదయాన్నే వాష్ బేసిన్ కాడ అద్దంలో జూస్కుంట వైన వైనాలుగా పండ్లు తోమ్కుంటున్నజూసెతోల్లెవరు లేర్లేమ్మని.       ఇంగా అందరు లేవలే. గిన్తట్ల ఆడెవడో డిస్టర్బ్ చేసిండు  ..   బయ్యిన బజర్ కొట్టిండు .
ఆయిగా  పండ్లుగూడ తోమనీ కుంట ఇదేన్దిరో! . ఆల్లోకి తొంగి టైం జూసిన.    ఆరు గంటల్గొట్టి  పదినిమసాలాయే.ఆరు గంటల్కొ ట్టకుండానే    న్తనే , గేటు తాళం దియ్యకుంటనే,   పాలు ప్యాకెట్లు, పేపరు, లోన్కి    దెచ్చినుంటి .యింత పోద్దుగాల  ఒచ్చేటోల్లెవల్లై ఉండొచ్చు?.
అవ్!  గేటు తాళం దియ్యలె గద .లోని కెట్లోస్తడు ?గోడగిట్ల దుమికిండ?
ఇంట్ల ఇంకెవ్వరు లేసినట్టు లేదు. నోట్ల నీల్లోంపు కోని బుక్కిలిచ్చుకుంట,మూతి దుడుసుకొని  టవల్ బుజానేసుకుంట కట్టె బట్టుకొనిబోయి బీగాల్దీసి  తలుపులోరంగా దీసి జూద్దును   గద ఎదురుంగ ఇద్దరు,  ఆల్లెనక ఇంకిద్దరు పిలగాండ్లు . పైకి   ఎత్తి పట్టిన కట్టె  దించి కోపంగా జూసిన. .పోరగాండ్లు… అంకుల్!   పైకి బోవాలె ,కోరస్ గ డిమాండ్ జేస్తున్నారు. ఇదేన్దిరో నా ఇంటికాడ గీ పోరల జబర్దస్తి.పైకి గిన పోనీకి నాయిల్లే జూసుకున్నావురా అని అందామనుకున్న గని  సమలాయిన్చుకున్న .   అందల ఎదురుగ్గున్న లేన్లో మూడో  యింటోల్ల పిలగాన్డ్లిద్దరున్నరు. కోపం తన్నుకొచ్చేగని తెలిసినోల్లాయిరి.ఒక్కతానుండే తోల్లం .
లోనికేట్లోచ్చిన్రు ?,’బే’ అందమనుకున్నగని,
సమ్లాయిన్చుకొన్న.
ఒకే  గల్లిల వుండే టోల్లం గంద.          అంకుల్ అడ్డు లేస్తే  పైకెళ్ళి పతంగి దెచ్చుకొంటమంకుల్ .జల్ది బోవాలె, ఆ రాజేష్ గాని  పతంగి ని గూడా అఫా జేయాలే,……ఆ రాజేష్ గాదంటే మా పక్కన మూడో యింతోల్ల పిలగాడు. యీల్ల పతన్గిని అఫా జేసినట్లున్నాడు  ….  నా అనుమతి అవసరం లేదన్నట్టు లోనికి బోవాల్నని మెట్లే డున్నయో జూసుకొంటున్నరు.
నాకింక కోపమింకేడుంటది, నాకు నవ్వొస్తున్నది. గా  పోరల జబర్దస్తిజూసి.
దినాం రఫ్ మాటాడకుంటే నాకు  నడవది మరి,  నా జాబు గసుమంటిది.ఇక్కడట్ల కుదరదాయే.  . .  లోనికేట్లోచ్చిన్రో గూడ అడుగుడే మర్సిన .
పైకి ఎందుకు బిడ్డా ?
ఆ…మ్కూ …ల్  ! బోవాల్నంకుల్ యీ బిల్డింగ్ మీన మా పతంగి పడిందంకుల్,పోనీయన్రి  అంకుల్ .తెచ్చు కున్టం.
యింత పొద్దుగాల్నే పతన్గులేందిరా? నేనియ్య పోన్రి. మల్లెయ్యమంకుల్, అంకుల్  పతంగి దెచ్చుకుంటమంకుల్.   ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంకుల్ . ప్లీజ్ అన్న లబ్జ్ ఎవడు  కనిపెట్టిన్డొ గని సల్లబడిపోయిన.  సరె,  ఎవలో ఒకల్లోచ్చితీసుకోన్రి…..
అంకుల్! అందరం బోవాలె ఆడ చెట్టు పైన పట్టిందంకూల్ వైనంగా  దీర్గాల్దీస్తున్నడొకడు .రూం పైకెక్కి , ఆడికెల్లి కొమ్మ మీనికి పోవాల పతంగి ఇడిపిచ్చుకొని  దెచ్చు కోవాలె, మాంజా జుట్టాలే .  .ఒక్కళ్ళం బోతే కాదంకుల్.
ఈళ్లుగిన  పైకి బోయిన్రంటే చేట్టుగినేక్కితే  ఎమన్నగిన అయితే  నాయ్నో   ….ఆ పాట్లు బోయినేడాది జూసిన గద. ఇగ లాబం లేదన్కొని,… పోయి మీ నాయనల  దోల్కరాన్రి దీసిస్త. పోన్రి. అంకులన్కుల్  బతిమలాడుడు. ఆ ళ్ళని గల్లిలోంకి తోలి, తలుపుకు బొల్టేట్టినగని ,ఆళ్ళని తిప్పలేన్డ్కు బెట్టాలే ….    ,నిచ్చెన  దీస్కోని  పైకి పోయిన….ఏమ్జేయాలే మల్ల, పైకి ఆల్లుగి నొచ్చిన్రంటే …..అదో పెద్దక తైతది. గా కత మల్లోపారిజేప్పుకున్దారి. ఆల్లకు పతన్గిదీసిచ్చి చాయ్తాగనీకి బోవాల్ననుకుంట,  పైకి బోయి జూసిన కద  !! పది దాక పతంగులు చెట్టుకు పట్టి ఎగురుతున్నయ్.నన్జూసి, పక్కనున్న దాబాల మీకెల్లి పిలగాండ్లు అంకుల్ ,మా పతన్గుల్గూడ దీసియ్య రాదంకుల్ ? రిక్వేస్ట్లు .   చెయ్యి నెత్తినెట్టుకుని కూర్సొండి పోయిన.
(బోయినేడాది జరిగిందేందో ఆ కత మరోపాలి  జెబ్తలే తియ్యున్రి .)
కతలెక్క గొడితే కామేన్ట్లేయిన్రి.