ముప్పేట దాడి.
రచన: నూతక్కి
మనోబాహ్యవలయాలకు
వెలుపల
ముప్పిరిగొని
వైవిధ్య భావ
సంచయాల అలికిడి
చుట్టుముట్టిన …..
వేవేల ఈగల తేటుల
ధ్వని తరంగ
ద్వానంలా …
అసహనమై నా మది