అక్షరాహాస్యం ముళ్ళపూడి

అక్షరాలు పదాలై
హాస్య భావ ప్రకటితమై
నవ్వని వాడినీ కుదిపి
నవ నాడులనూ
స్పందింపజేసి
నవ్వింప జేసి
తెలుగుల గుండెల్లో
పీఠం సుస్తిర పరచుకున్న
మన వెంకట రమణ
చచ్చి ఎక్కడికి పోతాడు
మరెక్కడికీ పోలేడు
మనలోనే ఉంటాడు