ప్రపంచ వ్యాప్త తెలుగులకు,తెలుగుభాషాభిమానులకు ,అంతర్జాల మిత్రులకు ,ముఖపుస్తక 

హితులకు, బ్లాగ్మిత్రులకు నా హృదయపూర్వక “నందన” నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు .

శ్రేయోభిలాషి….నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.