కృష్ణార్పణం


రచన: నూతక్కి

సర్వులకూ శుభ సంక్రాంతి

 

కృష్ణార్పణం ……

అంటూ ఆ హరి దాసు….

ఆతని పేరేమిటో,

వూరేమిటో ఏమీ తెలియదు

గాని,

ఆ అనుబంధం

అంతరించి

అర్ధ శతాబ్ది దాటినా

ఇప్పటికి …

ఆ పదం ..

కృష్ణార్పణం…

శ్రవణా నంద కరం

ఆ ఆహార్యం

ఆ గానం, గాత్రం ,నృత్యం ,

వాద్యం,పలుకు, నడక,

నడత అంతా ,ఆ జ్ఞాపకాల

అలజడులు కంపనలు

నా మస్తిష్కపు ,లోలోతుల ,

నా తనువున కణ కణా న,

నా మది లోపలి పొర పొరలో

పదిలంగా భద్రంగా…

..కృష్ణార్పణం..